Itinerari empresa

Dins aquest itinerari enfocat específicament a empreses, trobaràs totes les eines necessàries per dur a terme el procés cap a la transformació circular. Aquesta transformació consta de 7 fases que estan perfectament explicades en els següents capítols.

Si vols optar a tenir alguna formació més específica, posa’t en contacte amb la Càtedra d’Economia Circular (https://catedraeconomiacircular.tecnocampus.cat/).

FASE 1: Diagnosi

Per tal de poder incorporar l’economia circular a l’empresa primer de tot s’ha de generar una diagnosi empresarial. Aquesta diagnosi serveix per entendre quines àrees són més importants pel negoci, comparar l’acompliment actual amb el desitjat o amb el futur i així veure els canvis generats en cada àrea,  descobrir el grau de maduresa de la seva empresa pel que fa a sostenibilitat i circularitat per poder marcar objectius factibles i realistes i també per entendre el que necessita realitzar-se i en quin departament o procés.

Per poder generar aquesta diagnosi circular hi ha moltes eines que s’han creat, us proposem algunes:

FASE 2: Definir pla

El canvi de model de negoci en l’àmbit organitzatiu consisteix en la implementació de paradigmes alternatius diferents de la visió del món econòmic neoclàssic que configuren la cultura, l’estructura i les rutines de les organitzacions i, per tant, canvien la manera de fer negocis cap al desenvolupament sostenible, un model de negoci sostenible és l’agregat d’aquests diversos aspectes organitzatius.

Hi ha diversos models de negoci circulars que les empreses poden aprofitar – per separat o en combinació – per generar millores en la productivitat dels recursos de manera innovadora que també redueixen els costos, generen ingressos i milloren el valor i la diferenciació del client.

Alguns exemples en són:

  • Subministraments circulars: Empreses que tracten amb béns escassos, en què els escassos recursos es van reemplaçar amb les aportacions de recursos totalment renovables, reciclables o biodegradables.

  • Prolongació de la vida del producte: Estendre el cicle de vida dels seus productes i actius per garantir que segueixin sent econòmicament útils. El material que d’altra manera es desaprofitaria, es manté o fins i tot es millora, per exemple, mitjançant la remanufactura, reparació, actualització o comercialització. En estendre la vida útil del producte durant el temps més gran possible, les empreses poden mantenir el material fora de l’abocador i descobrir noves fonts d’ingressos.

  • Plataforma col·laborativa: El model de plataforma d’intercanvi se centra en l’intercanvi de productes i actius que tenen una baixa taxa de propietat o ús. Les empreses que aprofiten aquest model poden maximitzar l’ús dels productes que venen, millorar la productivitat i la creació de valor.

  • Recuperació de Recursos: Aprofita les innovacions tecnològiques i capacitats per recuperar les sortides de recursos, eliminant les fuites de material i maximitzant el valor econòmic.

  • Servitització (Producte com a servei): Els clients utilitzen els productes a través d’un contracte d’arrendament o de pagament per ús en lloc de l’enfocament convencional de compra amb opció de compra. Aquest model és atractiu per a empreses que tenen alts costos operatius i la capacitat d’administrar el manteniment d’aquest servei i recuperar el valor residual a la fi de la seva vida útil.

 

FASE 3: Pla de reorganització

Per tal de generar una bona transició empresarial cap a la circularitat, és necessari, un cop es tingui clar del punt del qual es parteix, saber els passos a seguir i els ítems a tenir en compte per generar una reorganització del pla empresarial tenint en compte els diversos factors que intervenen en les accions necessàries.

Pel que fa als aspectes a tenir en compte, internament és molt important conèixer l’estructura de l’empresa i tenir en compte el departament de recursos humans, perquè se sàpiga qui són els empleats i els seus càrrecs, obtenint informació sobre les capacitats de cada un per poder reubicar-los en altres llocs o fins i tot, ascendir-los, juntament amb conèixer les capacitats de lideratge de cadascú.

També s’han d’establir els desafiaments, els objectius que vols assolir i la planificació de com s’ha d’aconseguir, relacionant-ho amb el departament de Recursos Humans per posar a la persona adequada en cada lloc del projecte perquè siguin capaços d’exercir bé la seva feina, en cas contrari, per molt bona que sigui l’estratègia, fracassarà.

A part de tot això, és molt rellevant fer que els empleats se sentin part d’aquest procés, ja que finalment són aquests els que ajuden a potenciar-la. Per això, és molt valuós crear una cultura empresarial perquè es comprometin en aquesta nova etapa que emprenen.

Respecte a l’entorn extern s’ha de tenir un bon coneixement del mercat i dels consumidors (els actuals i els potencials) per generar una transició que sigui eficient quant a les necessitats reals i que estigui lligada als valors dels consumidors, no perdent mercat, sinó guanyant-lo.

Una eina que permetrà obtenir informació sobre els clients és el Customer Journey:

https://circitnord.com/wp-content/uploads/2020/04/T05_Customer-Journey-Tamplate_A0_ref.pdf

FASE 4: Innovació Circular

Un cop es tingui clar el camí a seguir s’ha de determinar quina tipologia d’innovació es vol portar a terme per tal de generar el camí que es vol seguir. Algunes idees d’eines d’innovació circular es poden idear en eines com:

FASE 5: Formació

Per tal de generar una bona transició, tenir una base de coneixement és essencial per poder optar a tenir un ventall de possibles accions a portar a terme de la millor manera possible. La formació és essencial per millorar la transició i per això us proposem alguns enllaços on poder obtenir formacions concretes:

Si vols optar a tenir alguna formació més específica, et pots posar en contacte amb la Càtedra d’Economia Circular (https://catedraeconomiacircular.tecnocampus.cat/)

FASE 6: Finançament del projecte
FASE 7: Avaluació / Mètriques
Un cop acabat el projecte, s’ha de generar una avaluació dels diversos indicadors marcats, i així, tornar a portar a terme una diagnosi que permetrà fer una comparació entre l’empresa que va començar el procés i la que fet la transició.

Per tal de poder generar una bona avaluació s’han de tenir en compte tant els aspectes econòmics com els aspectes mediambientals perquè en el cas de la circularitat, la sostenibilitat és un pilar.

Si s’escau s’haurà de justificar la subvenció rebuda i, per tant, s’haurà de fer l’avaluació amb els documents i passos que marqui l’entitat subvencionadora.

 

FASE 8: Resultats

L’últim pas en la transició cap a la circularitat és generar una revisió dels resultats i produir els canvis necessaris per rectificar si es considera alguna part del procés i així millorar la metodologia en qüestió i poder aconseguir millors resultats.

CA EN ES